Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Uwielbienie Boga Najwyższego

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).

Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś najwyższy,

Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty (J 17, 11),
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).

Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).

Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,

I - Modlitwa wstępna: /każdego dnia/

? Panie daj nam światło i moc na dogach, którymi nas prowadzisz, abyśmy wypełniły nasze zadanie i zaniosły umiłowanie pokoju wszystkim narodom ziemi.? Amen

Pierwszy dzień nowenny /6 listopad/

? O Boże! Przygotuj nas byśmy były Hostią, Ty Który stałeś się naszą Hostią racz rozwinąć w nas w całym swym bogactwie łaskę Ewangelii.?

Chwała Ojcu? - x 3 - bł. Mario od Męki Pańskiej módl się za nami.

(od 16 do 24 grudnia)

Modlitwa na rozpoczęcie

Pozdrawiam Cię, o Dziecię Jezus, pełne łaski! Pokój i miłosierdzie z Tobą. Ty jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich i błogosławionym owocem najczystszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi. O Jezu, Tyś jest wszechpotężnym Panem nieba i ziemi. W Ciebie wierzę. W Tobie całą moją nadzieję i miłość pokładam i proszę:

 o. Piotr Stanisławczyk OFMConv

Droga krzyżowa kształtowała się przez całe średniowiecze w chrześcijaństwie na Zachodzie. To nabożeństwo jest modlitwą pielgrzyma. Droga krzyżowa wprowadza w duchowe rozumienie tego, co spotyka nas w codzienności. Żyć na sposób duchowy, to być w drodze z Panem - w tym co trudne, mozolne, w naszym cierpieniu… aż po doświadczenie z Nim piękna - jakby chwały Zmartwychwstania. Możesz medytować nad swoim życiem w połączeniu z tym, co Chrystus Pan przeżywał - jak to nam podaje ewangelia i tradycja - wpinając się na wzgórze Golgota....

krzyz sw damianaWSTĘP
Pan powiedział do Adama: Z każdego drzewa jedz; ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz. Z każdego drzewa rajskiego mógł jeść, ponieważ dopóki nie wykroczył przeciw posłuszeństwu, nie zgrzeszył. Ten bowiem jada z drzewa poznania dobra, kto przywłaszcza sobie swoją wolę i wynosi się z dobra, jakie Pan mówi i działa w nim. I tak z podszeptu szatana i z powodu przekroczenia przykazania stało się to owocem poznania zła. A za to trzeba ponieść karę (2).


I. WYROK
Błogosławiony sługa, który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego. Błogosławiony sługa, które udzielane mu upomnienia przyjmuje spokojnie, słucha skromnie, pokornie wyznaje swą winę i chętnie wynagradza. Błogosławiony sługa, który nie jest skory do usprawiedliwiania się i znosi pokornie wstyd i naganę za winę, choćby się nawet jej nie dopuścił (22).