Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

(od 16 do 24 grudnia)

Modlitwa na rozpoczęcie

Pozdrawiam Cię, o Dziecię Jezus, pełne łaski! Pokój i miłosierdzie z Tobą. Ty jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich i błogosławionym owocem najczystszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi. O Jezu, Tyś jest wszechpotężnym Panem nieba i ziemi. W Ciebie wierzę. W Tobie całą moją nadzieję i miłość pokładam i proszę:

Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:

O mocną wiarę - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!

O dawanie świadectwa wierze,

O łaskę miłowania Ciebie,

O miłość w naszych rodzinach,

O łaski potrzebne nam do zbawienia,

O łaskę pełnienia Twojej woli,

O łagodność i cierpliwość,

O pokorę i prostotę,

O dar dobrej modlitwy,

O pokój dla świata,

O światło dla sprawujących władzę,

O ulgę dla cierpiących,

O pociechę dla płaczących,

O otuchę dla wątpiących,

O błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi.

Wysłuchaj Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie. (chwila ciszy).

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Dzień I - Dar Ojca

Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku Betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą oraz początek dzieła odkupienia. Radością napełnia nas Twoja miłość, która kazała Ci "opuścić śliczne niebo i obrać barłogi", aby nas uczynić dziećmi Bożymi. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć.
Uwielbiajmy Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie, w pełni czasów, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
Widziałam piękno Wcielenia. Syn Boży jako człowiek przyjmował stworzenie od nieskończonego Bytu, Boga swego Ojca, nierozłącznego od Siebie, jak Duch Święty i przyjmował to stworzenie w Maryi. Słowo nierozłączne z Ojcem i Duchem Świętym objawiło się w Maryi i oddawało się Jej w posiadanie. Duch Święty, nieodłączny od Ojca i Syna, dopełnił w Maryi dzieło miłości. Było to niebo na ziemi. (NS: 92) 

Dzień II - Niepokalana Matka

Najświętsza Panno Maryjo, Matko Niepokalana, Ty pierwsza oddałaś hołd Dzieciątku Bożemu. Matko pięknej miłości, naucz nas miłować i wielbić Twojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uproś nam laskę rozważania w sercu tych tajemnic, które w szczególny sposób stały się Twoim udziałem.
Dzieciątko Jezus, razem z Twoją Niepokalaną Matką, uwielbiamy Cię i miłujemy jako naszego Boskiego Zbawiciela.
Gwiazdą naszą jest Maryja Niepokalana, Dziewica i Matka. Naśladujmy Ją, a słodkie Jej światło zaprowadzi nas do Światłości wiecznej, do Jezusa. Maryja jest Gwiazdą, gdyż jest Oblubienicą Ducha Świętego, przez Niego poczęła Jezusa, da nam Go też przez Niego. (MD: 80)

Dzień III - Święty Józef

Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblubienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus od Jego narodzenia w stajni betlejemskiej, aż do końca twojego sprawiedliwego życia. "Stróżu Dziewicy i patriarchów potomku, wcielony Bóg Cię nazwał zaszczytnym ojca imieniem". Żywicielu Syna Bożego, jak łatwo, zda się, wypełniałeś zadania powierzone Ci przez Ojca niebieskiego, a przecież poświęciłeś Mu całkowicie swoje życie, bez reszty, co nie było łatwe. Naucz nas poznawać i wypełniać z ochotą Bożą wolę.
Wielbimy Cię, Dziecię Boże, razem z Twoim Piastunem, Twoją Rodzicielką, z aniołami i świętymi. Amen.
Uczmy się od św. Józefa, że głębokość pokory stanowi wielkość duszy i prośmy go o łaskę, by żyć jak On pokorą i ofiarą. Szczęśliwe dusze czyste i wewnętrzne, które Bóg tak wysoko podnosi, by mogły zrozumieć, do jakiego stopnia Jezus, Syn Dziewicy Maryi, należał również i do Józefa.
To ojcostwo jest wyższe nad wszelkie inne. (MD: 216)

Dzień IV - Chór Aniołów

Adorujemy Cię, Dzieciątko Boże, jak adorowali Cię i nieustannie adorują aniołowie (Hbr 1,6). W dniu Twojego narodzenia "przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".
(Łk 2,13-14). Radowali się aniołowie, ponieważ ludziom zajaśniała łaska wiecznego zbawienia.
Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Dziecię Boże za to, że dałeś nam siebie. Amen.
Aniołowie przy żłóbku śpiewają: "Pokój ludziom dobrej woli". Śpiewają tak, dlatego, że prawdziwy pokój zdobywa się przez miecz i ogień, tzn. przez ofiarę i miłość. Nowonarodzony Zbawiciel uczy nas, że śmierć samemu sobie jest drogą wiodącą do zbawienia i szczęśliwości wiecznej. (MD: 67)

Dzień V - Pokłon Pasterzy

Dzieciątko Jezus, urodziłeś się w ubóstwie, z ubogiej Dziewicy, bo kochasz ubóstwo. Dlatego prości i ubodzy pasterze, powiadomieni przez aniołów, byli pierwszymi, którzy mogli upaść przed Tobą na kolana i oddać Ci należny hołd. Spraw, aby misterium Twojego ubóstwa również w naszym życiu było drogowskazem do Ciebie.
Wraz z ubogimi i prostymi pasterzami uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za Twoje zbawcze ubóstwo. Amen.
I my też jak pasterze radujmy się, że jesteśmy dziećmi z rodziny Mniejszych i ubogich ewangelicznych, że jesteśmy przez to samo jak oni, Misjonarkami Dzieciątka Jezus. Pójdźmy do Niego, śpieszmy się i powróćmy do obowiązków naszego codziennego życia, prawdziwie przemienione i pragnące naśladować Słowo Wcielone. (MD: 56)

Dzień VI - Pokłon Mędrców

Dzieciątko Jezus, Mędrcy nie szczędzili trudu w zdobywaniu wiedzy, w poszukiwaniu prawdy. Myśl o Twoim narodzeniu kazała im podjąć trudy dalekiej podróży, która przywiodła ich do Ciebie - Prawdy odwiecznej. Przekonani o tym, upadli przed Tobą, oddając Ci hołd jako Bogu, Królowi i Kapłanowi, składając godne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jezu, daj nam ducha Mędrców, abyśmy stale zdobywali świętą wiedzę i cieszyli się posiadaniem Ciebie.
Uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za ofiarowanie nam Siebie, który jesteś najwyższą, odwieczną Prawdą. Amen.
I my również otwórzmy swe skarby, ofiarujmy Jezusowi złoto miłości, która jest owocem ubóstwa. Ofiarujmy Mu kadzidło modlitwy i czystości, która uwielbia, wprowadza i zatrzymuje Boga w sercach dziewic. Złóżmy Mu jeszcze mirrę zaparcia się i posłuszeństwa, posuniętego aż do zupełnego zdania się. Obierzmy sobie inną drogę niż tę, którą szłyśmy dotąd. (MD: 94)

Dzień VII - Król Wszechświata

Dzieciątko Jezus, jesteś "Królem nad wiekami", chociaż żłóbek jest Twoim tronem, stajenka pałacem, a pasterze i bydlęta dworem. Spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie, coraz lepiej Ci służyli i wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy, szerzyli Twoje Królestwo.
Uwielbiamy Cię, Dziecię Boże, jako Króla wieków, wraz z wszystkimi świętymi i chórami niebios. Amen.
Tak, to Dzieciątko, które uwielbiają Mędrcy jest Królem, Królem Kościoła wojującego i triumfującego. Zrozumiejmy miłość Jego dla Kościoła, Oblubienicy poślubionej w kolebce, i dla każdej z dusz naszych... Zrozumiejmy i oddajmy miłość za miłość. (MD: 91)

Dzień VIII - Godność Człowieka

Dzieciątko Jezus, przy Twoim żłóbku najlepiej poznajemy naszą ludzką godność. Narodzony z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, ukazałeś się nam jako Syn Boży złączony z naszym człowieczeństwem. W ten sposób przebóstwiłeś naszą ludzką naturę. Uczyniłeś to, aby wyzwolić nas z mocy szatana, wezwać do nieba, ukazać prawdę i utwierdzić w dobrych obyczajach; wszczepić w nasze serca cnoty, obdarzyć bogactwem swej łaski, uczynić nas przybranymi dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego w niebieskiej chwale. Amen.
Wzywajmy Pana, ofiarujmy Mu serce nasze jako żłóbek, by się w nim narodził. Mówmy do Niego z wiarą, nadzieją i miłością: Przyjdź, Panie Jezu; "Nie jestem godna, abyś wszedł do domu mego, ale rzeknij słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja". (MD: 53)

Dzień IX - Serce Boże

Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, Ty przez swoje narodzenie z Dziewicy, jako Człowiek i Bóg zarazem, posiadałeś Serce pełne miłości. Owinięty w pieluszki i złożony w żłobie, ukazałeś nam zbawczą miłość Twojego Serca.
Uwielbiamy Boskie Serce Twoje, które od pierwszej chwili swego istnienia płonie miłością do nas, grzesznych ludzi. Dla naszego zbawienia ofiarowałeś się Jezu na wszystkie niedogodności życia ziemskiego, na cierpienia i męczeńską śmierć. Rozpal w naszych sercach wdzięczną miłość ku Tobie. Króluj w nich niepodzielnie. Daj nam także uczestniczyć w Twoich błogosławieństwach teraz i w wieczności. Amen.
Nie odmawia się Jezusowi swego serca, gdy żyje się w kontemplacji Jego cierpień. A jak zrozumieć cenę nawracania dusz i dawać ją poznać innym, jeżeli nie rozpamiętuje się ile one kosztowały? Jako misjonarki i ofiary, mamy wpatrywać się w Mękę Pana naszego i w Jego Boskie Serce i jak ze skarbca czerpać z nich nieustannie, dla dusz naszych i dusz innych ludzi. (MD: 380)

Modlitwy końcowe (do wyboru):

- Módlmy się: Boże nasz, Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

- Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

- Módlmy się: O mój dobry Jezu, zbliżam się do Ciebie z sercem przepełnionym najczulszą miłością i wdzięcznością i składam Ci hołd czci i dziękczynienia, a czując moją niegodność i nędzę, błagam Cię, Dziecię Boże, oczyść serce moje Twoim pełnym miłosierdzia spojrzeniem, a rączką, którą cały świat błogosławisz, przygarnij mnie do swego litościwego Serca. Wysłuchaj prośby mojej.