Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Chrystus kontemplowany posyła nas do braci...
Chcemy iść do wszystkich, jak Chrystus, z sercem pokornym, gotowe zarówno uczyć się od nich, przyjmować, jak i dawać, w tej samej postawie szacunku i akceptacji wszystkich, w postawie otwarcia i służby."

Konstytucje FMM n° 39

Nasz kontemplacyjno-czynny charyzmat, którym jest udział w misji powszechnej Kościoła, realizujemy przez modlitwę i różnorodne zaangażowania apostolskie, odpowiadając według naszych priorytetów i możliwości na wyzwania współczesnego świata.

W Polsce podejmujemy działalność ewangelizacyjną poprzez katechezę i współpracę w duszpasterstwie parafialnym, organizowanie rekolekcji dla młodzieży, a także pracę na polu edukacyjno-wychowawczym, którą jest prowadzenie przedszkola oraz świetlic dla dzieci i młodzieży. Siostry pracują także z uchodźcami i migrantami, są zaangażowane w animację misyjną oraz na rzecz ofiar handlu ludźmi, by przeciwdziałać współczesnym formom niewolnictwa. Zgromadzenie podejmuje również pracę opiekuńczo-wychowawczą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadząc Domy Pomocy Społecznej. Innym zaangażowaniem sióstr jest udział w duszpasterstwie więziennym przez przygotowywanie liturgii, organizowanie spotkań formacyjnych i przygotowanie więźniów do sakramentów.

Bardzo ważnym wymiarem misji Zgromadzenia, oprócz czynnego apostolstwa jest życie wspólnotowe. Każda siostra jest darem Bożym, dlatego Konstytucje FMM mówią, że we wspólnocie dzielimy życie z siostrami, które Bóg nam daje?, troszcząc się o ewangeliczny charakter naszego życia wspólnotowego. Przyjmujemy z prostotą tych, którzy do nas przychodzą, by dzielić się wiarą, by ich wspierać, słuchać i im towarzyszyć.

Szczególnym wymiarem naszej misji w Kościele jest modlitwa i ofiara naszych cierpień. Pozostajemy w pełni misjonarkami, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej, przez ofiarowanie Bogu - w zjednoczeniu z Chrystusem naszych cierpień, modlitw i trudów życia, za Kościół i zbawienie świata.

Misja nie należy do nas, lecz jest nam powierzona. Wymaga rozeznania, dialogu i dyspozycyjności, aby z wiarą i w mocy Ducha pójść tam, gdzie Bóg nas posyła.