Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Bł. Maria od Męki Pańskiej (1839-1904)

Bł. Maria od Męki Pańskiej została obdarzona przez Boga charyzmatem założycielskim czyli szczególnym darem Ducha Świętego, który uzdolnił ją do ukształtowania w Kościele nowej rodziny zakonnej, poświęconej powszechnej misji Kościoła ? Franciszkanek Misjonarek Maryi. Misyjność Zgromadzenia i jego gotowość do pójścia z Ewangelią do wszystkich, zawsze i wszędzie, jest jego specyficzną cechą, którą Zgromadzenie FMM ubogaca Kościół.

Maria od Mki Panskiej 001

Charyzmat założycielski

Helena Maria Filipina de Chappotin de Neuville, w zakonie Maria od Męki Pańskiej, urodziła się w Nantes we Francji w 1839 r. Od młodości szukała z pasją tego, ?co warto miłować?. Miłość Boga pochwyciła ją i wcześnie zrozumiała, że jedynie całkowity dar z siebie może być zapłatą Temu, który oddał jej się cały. Rozpoczynając życie zakonne, doświadczyła mistycznych przeżyć, przez które Bóg wzywał ją do radykalnego uczestniczenia w misterium Kościoła przez cierpienie. W Stowarzyszeniu Sióstr Maryi Wynagrodzicielki otrzymała imię Maria do Męki Pańskiej. Szybko została posłana do południowych Indii, gdzie zdobyła bogate doświadczenie pracy misyjnej. Zarówno adoracja Najświętszego Sakramentu i kontemplowanie ukrytego życia Maryi w Nazarecie, jak również aktywność apostolska, kształtowały charyzmat przyszłego zgromadzenia misyjnego, które wkrótce miała założyć.

Nowe początki

W 1877 r. po nieoczekiwanym zerwaniu na skutek trudności wewnątrz misji, Maria od Męki Pańskiej założyła w Ootacamund w Wikariacie Apostolskim Coimbatore, nową wspólnotę zakonną o nazwie Misjonarki Maryi. Założycielka zadbała następnie nie tylko o prawną organizację swego nowego Zgromadzenia, ale także troszczyła się o formację duchową sióstr, zapraszając je w redagowanych przez siebie pismach, do życia w świętości. W 1885 r. Zgromadzenie zostało włączone do Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka, przyjmując nazwę Franciszkanek Misjonarek Maryi (FMM).

Źródło oparcia i siły w powołaniu i misji 

Maria od Męki Pańskiej otwarta na działanie Ducha Świętego, posiadała wielkiego ducha wiary oraz nadzwyczajną intuicję, co pozwalało jej odważnie podejmować wielorakie zaangażowania duszpasterskie i misyjne, nawet ?w miejscach niebezpiecznych i oddalonych?. Wiedziała, że siła i moc płyną z Ofiary i adoracji eucharystycznej, że największym Misjonarzem Zgromadzenia jest Jezus wystawiony i adorowany. Za wzór bezwarunkowej dyspozycyjności i całkowitego oddania się dziełu Bożemu, stawiała siostrom Maryję, której słowa wypowiedziane w chwili Zwiastowania: ?Oto ja służebnica Pańska? stały się dewizą Zgromadzenia. Podkreślała ubóstwo i pokorę franciszkańską, które czyniły siostry gotowymi do misji.

Szerokie horyzonty misyjne zaloycielka4

Wkrótce z całej Europy, a potem z Azji, Afryki i Ameryki dołączały do niej kobiety, które ? tak jak ona ? miały ogromny zapał misyjny i wielkie ?pragnienie dusz?. Formowane w Zgromadzeniu FMM, poświęconemu, zgodnie z jego charyzmatem, powszechnej misji Kościoła, siostry odważnie włączały się w nowe konteksty religijno-kulturowe, głosząc słowem i przykładem życia, jedynego Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Maria od Męki Pańskiej w chwili swej śmierci w 1904 r., pozostawiła ponad 2 tysiące sióstr w 86 wspólnotach, pracujących na czterech kontynentach.

Beatyfikacja

Została beatyfikowana 20 października 2002 r. w Światowy Dzień Misyjny w Rzymie przez Jana Pawła II. W dniu jej beatyfikacji papież Polak podkreślił u niej ogromną miłość do Kościoła i zachęcił wszystkie siostry, aby wprowadzały innych, zwłaszcza niewierzących, w tajemnicę miłości, której na imię Jezus Chrystus. Jej beatyfikacja potwierdza przekazany przez nią charyzmat i jego znaczenie dla Kościoła.

Czytaj więcej ?