Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

1.
Boże, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni.
Uwielbiamy Cię w darze naszego charyzmatu
Franciszkanek Misjonarek Maryi
i prosimy o powołania dla Kościoła,
do naszego Zgromadzenia i naszej Prowincji.
Zapal ogniem Twej miłości serca młodych dziewcząt,
aby z odwagą odpowiedziały na Twoje wezwanie
i były gotowe iść na cały świat z Dobrą Nowiną,
że Jezus Chrystus jest Jedynym Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

2.
Przenajświętsza i błogosławiona Trójco,
napełnij swym błogosławieństwem wszystkich misjonarzy i misjonarki,
którzy -  jak niegdyś Apostołowie
posłani przez Chrystusa ? idą dziś na cały świat
głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Świat wciąż spragniony jest Boga i Jego miłości.

Dlatego Boże Ojcze, prosimy Cię
wzbudź w sercach młodych ludzi zapał misyjny
i daj im moc, aby z odwagą głosili piękno Twojej miłości
wszystkim ludom i narodom.

Jezu, Zbawicielu, posłany przez ojca na ziemię,
umacniaj wszystkich powołanych,
aby żadna próba nie oderwała ich od Twej miłości.

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa,
napełnij serca powołanych darami i charyzmatami
potrzebnymi do wypełnienia powołania misyjnego.

Maryjo, zasłuchana w Słowo,
która uczysz miłości Chrystusa poprzez całkowite oddanie się Jemu,
wspomagaj nas na drodze powołania i misji. Amen

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

3.
Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali Twą prawdę i zostali zbawieni.
Prosimy Cię za wstawiennictwem bł. Marii od Męki Pańskiej,
poślij na żniwo Twoich robotników,
którzy będą głosić Twoje Słowo,
tak, jak głosili je Apostołowie z pełną potowością serca,
we wszystkich krajach i językach,
aby wszystkie ludy poznały Ciebie,
jedynego, prawdziwego Boga i Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

4.
Jezu Chryste, Ty pragniesz, aby owoce dzieła zbawienia,
którego dokonałeś w mocy Ducha Świętego, ukazując nam tajemnicę Ojca i Jego miłości,
stały się udziałem wszystkich ludów i narodów.
Prosimy Cię o świętość dla całego Kościoła i odnowiony entuzjazm dla misji.
Z wiarą i ufnością prosimy Cię także o powołania do naszego
Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi i do naszej Prowincji.
Zapal ogniem Twojej miłości serca młodych dziewcząt
i daj im swego Ducha, aby z odwagą odpowiedziały na łaskę powołania
i były gotowe nieść Twoje Imię aż po krańce ziemi.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

5.
Boże Ojcze, Stworzycielu świata,
który bardzo kochasz każdego człowieka
i pragniesz jego szczęścia,
dziękujemy Ci za Twą miłość objawioną nam
przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Wiemy, że bez poznania Chrystusa
nikt nie może być w pełni szczęśliwy.
Dlatego polecamy Ci całe dzieło misyjne Kościoła,
prosząc o nowe i święte powołania misyjne.
Dziękujemy Ci szczególnie za charyzmat misyjny
oraz obecność i posługę na wszystkich kontynentach
sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
i prosimy o nowe i święte powołania do naszego Zgromadzenia.
Zapal ogniem Twej miłości serca młodych dziewcząt,
aby z odwagą odpowiedziały na Twoje wezwanie
i były gotowe iść na cały świat z Dobrą Nowiną,
że Jezus Chrystus jest Jedynym Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami.

MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ MISYJNYCH

Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie
poznali Twą prawdę i zostali zbawieni.
Prosimy Cię, za wstawiennictwem bł. Marii od Męki Pańskiej
poślij na żniwo Twoje robotników,
którzy będą głosić twoje słowo,
tak jak głosili je Apostołowie
z pełną gotowością serca,
we wszystkich krajach i językach,
aby wszystkie ludy poznały Ciebie,
jedynego, prawdziwego Boga
i Syna Twego, Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Bł. Mario od Męki Pańskiej, módl się za nami

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O NOWE POWOŁANIA

Duchu Święty, Duchu Miłości,

Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne,

które ubogaciły Kościół Chrystusowy.

Prosimy Cię wejrzyj na Twój lud,

który szczególnie dziś potrzebuje

świętych kapłanów jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka.

Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych,

aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca.

Duchu Święty, Duchu Życia,

to Ty otwierasz serca na Boże wołanie.

Uczyń otwartymi serca i umysły

młodych dziewcząt i chłopców,

by usłyszeli Boży głos,

proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii

i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą.

Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA MISYJNE

Boże, Ty pragniesz, aby cały świat usłyszał Dobrą Nowinę, a każdy człowiek został zbawiony; wejrzyj na wielu młodych i natchnij ich duchem misyjnym, by gotowi byli opuścić wszystko z miłości do Ciebie i zapragnęli zanieść Ewangelię innym narodom. Wspieraj swoim błogosławieństwem misjonarzy i misjonarki, niech ich ewangelizacyjny trud wyda obfity plon.

MODLITWA BENEDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

MODLITWY ŚW. JANA PAWŁA II O POWOŁANIA

(1)

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży,
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli ?tak? na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty,
posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Orędzie Jana Pawła II na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania A.D. 2004

(2)

Dobry Ojcze,
w Twoim Synu Chrystusie
objawiasz nam swoją miłość,
przygarniasz nas jako swoje dzieci
i pozwalasz nam odkrywać w Twojej woli
rysy naszego prawdziwego oblicza.
Święty Ojcze,
Ty wzywasz nas, byśmy byli święci
jak Ty jesteś święty.
Nie dozwól nigdy, prosimy,
aby Twemu Kościołowi zabrakło
świętych kapłanów i apostołów,
którzy głosząc słowo i sprawując sakramenty
będą otwierać drogę wiodącą
do spotkania z Tobą.
Miłosierny Ojcze,
ześlij zagubionej ludzkości
mężczyzn i kobiety,
którzy dając świadectwo życia przemienionego
na obraz Twojego Syna,
będą podążać radośnie
wraz z wszystkimi braćmi i siostrami
ku niebieskiej ojczyźnie.
Ojcze nasz,
głosem Twojego Ducha Świętego,
ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi,
wzywamy Cię żarliwie:
poślij swemu Kościołowi kapłanów,
którzy będą odważnymi świadkami
Twej nieskończonej dobroci. Amen!

Źródło: Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania A.D. 1999