Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

a4

Siedem Świętych Sióstr FMM, męczennic z Chin

Siedem młodych kobiet o bogatej głębi, pochodzących różnych krajów i kontekstów kulturowych, spotkało się w rodzinie sióstr FMM. W powołaniu i misji Zgromadzenia rozpoznały swe własne powołanie i misję. Każda odznaczała się indywidualnymi rysami nakreślonymi ręką Boga, blaskami i cieniami swej własnej historii. Zostały ochrzczone i wychowane we wspólnocie Kościoła, gdzie usłyszały misyjne wezwanie Chrystusa: ?Idźcie na cały świat?, na które odpowiedziały całym sercem?

Siostry poniosły śmierć męczeńską w Chinach dnia 9 lipca 1900 r. w czasie prześladowań chrześcijan podczas powstania Bokserów. A przybyły do Tai Yuen Fou zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej na zaproszenie ojców franciszkanów, by opiekować się sierotami. Zostały beatyfikowane w Rzymie 24 listopada 1946 r. przez Piusa XII, a kanonizowane przez Jana Pawła II, 1 października 2000 r. w Rzymie. Poznajcie je, oto ich imiona:

  • Św. Maria Hermina od Jezusa (Irma Grivot), Francuzka (1866-1900), przełożona wspólnoty,
  • Św. Maria od św. Natalii (Jeanne-Marie Kerguin), Francuzka (1864-1900),
  • Św. Maria de św. Justyna (Anne Moreau), Francuzka (1866-1900),
  • Św. Maria Adolfina (Anna Dierkx), Holenderka (1866-1900),
  • Św. Maria Amandina (Pauline Jeuris), Belgijka (1872-1900),
  • Św. Maria Klara (Clelia Nanetti), Włoszka (1872-1900),
  • Św. Maria od Pokoju (Marianna Giuliani), Włoszka (1875-1900).

Czytaj więcej ?

a721

Błogosławiona Siostra Maria Assunta Pallotta, misjonarka w Chinach (1878-1905)

Młoda Włoszka w niecały rok po przybyciu na swą placówkę misyjną, zmarła w Chinach w wieku 27 lat, zarażona tyfusem. Zostawiła światu przesłanie czystej intencji, które wyraziła w słowach: ? Proszę Pana o łaskę, aby dał poznać światu czystość intencji, która polega na czynieniu wszystkiego z miłości do Boga, nawet rzeczy najbardziej zwyczajnych.

Gdy papież Pius XI dnia 28 lutego 1932 r. ogłaszał Dekret o heroiczności cnót s. Assunty, przemawiając  po raz pierwszy przez Radio Watykańskie, tak powiedział: ? Siostra Maria Assunta, służebnica Boża, jest dana jako przykład mądrości Bożej dla zawstydzenia mądrości tego świata. Mała Assunta, Wielka Misjonarka!. Papież Pius XII podczas jej beatyfikacji, której dokonał 7 listopada 1954 r., podsumował życie s. Assunty stwierdzeniem: Kiedy kochamy Chrystusa, ofiara z życia nie ma granic...

 Czytaj więcej ?

Jest także wiele innych sióstr FMM, znanych lub nie znanych z imienia, które oddały swe życie bez rozgłosu, wierne Chrystusowi do końca i solidarne wśród różnych zawirowań historii z ludem, do którego zostały posłane.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13).

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi zostało założone w Indiach w diecezji Coimbatore przez bł. Marię od Męki Pańskiej. Jego zatwierdzenia dokonał Papież Pius IX dnia 6 stycznia 1877 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zrodzone z misyjnych potrzeb Kościoła, rozwijało się bardzo dynamicznie, zakładając swe domy nie tylko w wielu krajach Europy, ale przede wszystkim w bardzo krótkim czasie docierało do odległych placówek misyjnych w Azji, Afryce i Ameryce. W kolejnym etapie dotarło także do Australii.

Zgromadzenie FMM od czasu swego powstania jest otwarte na wszystkie formy ewangelizacji: katechezę, służbę zdrowia, edukację, pracę socjalną, a przede wszystkim na pierwsze przepowiadanie Jezusa Chrystusa czyli misję ad gentes. Jego charyzmat ofiary za Kościół i zbawienie świata, w centrum wszelkich zaangażowań stawia troskę o zbawienie człowieka, podkreślając jednocześnie godność i promocję osoby ludzkiej. Szczególną troską otaczane są kobiety i młodzież, a zwłaszcza ci, których prawa nie są respektowane.  

Od początku Zgromadzenie FMM przyjmuje powołania ze wszystkich krajów, ciesząc się swą różnorodnością i wielokulturowością. Jako więc Zgromadzenie międzynarodowe, aktualnie obecne na pięciu kontynentach w 74 krajach świata, pragnie być świadectwem pojednania i komunii wszystkich ludów w Bogu.

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi liczy obecnie ok. 6 tys. sióstr pochodzących z 79 narodowości i pracujących w bardzo zróżnicowanych środowiskach społeczno-kulturowych. Dom generalny znajduje się w Rzymie.

Bł. Maria od Męki Pańskiej (1839-1904)

Bł. Maria od Męki Pańskiej została obdarzona przez Boga charyzmatem założycielskim czyli szczególnym darem Ducha Świętego, który uzdolnił ją do ukształtowania w Kościele nowej rodziny zakonnej, poświęconej powszechnej misji Kościoła ? Franciszkanek Misjonarek Maryi. Misyjność Zgromadzenia i jego gotowość do pójścia z Ewangelią do wszystkich, zawsze i wszędzie, jest jego specyficzną cechą, którą Zgromadzenie FMM ubogaca Kościół.

Maria od Mki Panskiej 001

Charyzmat założycielski

Helena Maria Filipina de Chappotin de Neuville, w zakonie Maria od Męki Pańskiej, urodziła się w Nantes we Francji w 1839 r. Od młodości szukała z pasją tego, ?co warto miłować?. Miłość Boga pochwyciła ją i wcześnie zrozumiała, że jedynie całkowity dar z siebie może być zapłatą Temu, który oddał jej się cały. Rozpoczynając życie zakonne, doświadczyła mistycznych przeżyć, przez które Bóg wzywał ją do radykalnego uczestniczenia w misterium Kościoła przez cierpienie. W Stowarzyszeniu Sióstr Maryi Wynagrodzicielki otrzymała imię Maria do Męki Pańskiej. Szybko została posłana do południowych Indii, gdzie zdobyła bogate doświadczenie pracy misyjnej. Zarówno adoracja Najświętszego Sakramentu i kontemplowanie ukrytego życia Maryi w Nazarecie, jak również aktywność apostolska, kształtowały charyzmat przyszłego zgromadzenia misyjnego, które wkrótce miała założyć.

Nowe początki

W 1877 r. po nieoczekiwanym zerwaniu na skutek trudności wewnątrz misji, Maria od Męki Pańskiej założyła w Ootacamund w Wikariacie Apostolskim Coimbatore, nową wspólnotę zakonną o nazwie Misjonarki Maryi. Założycielka zadbała następnie nie tylko o prawną organizację swego nowego Zgromadzenia, ale także troszczyła się o formację duchową sióstr, zapraszając je w redagowanych przez siebie pismach, do życia w świętości. W 1885 r. Zgromadzenie zostało włączone do Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka, przyjmując nazwę Franciszkanek Misjonarek Maryi (FMM).

Źródło oparcia i siły w powołaniu i misji 

Maria od Męki Pańskiej otwarta na działanie Ducha Świętego, posiadała wielkiego ducha wiary oraz nadzwyczajną intuicję, co pozwalało jej odważnie podejmować wielorakie zaangażowania duszpasterskie i misyjne, nawet ?w miejscach niebezpiecznych i oddalonych?. Wiedziała, że siła i moc płyną z Ofiary i adoracji eucharystycznej, że największym Misjonarzem Zgromadzenia jest Jezus wystawiony i adorowany. Za wzór bezwarunkowej dyspozycyjności i całkowitego oddania się dziełu Bożemu, stawiała siostrom Maryję, której słowa wypowiedziane w chwili Zwiastowania: ?Oto ja służebnica Pańska? stały się dewizą Zgromadzenia. Podkreślała ubóstwo i pokorę franciszkańską, które czyniły siostry gotowymi do misji.

Szerokie horyzonty misyjne zaloycielka4

Wkrótce z całej Europy, a potem z Azji, Afryki i Ameryki dołączały do niej kobiety, które ? tak jak ona ? miały ogromny zapał misyjny i wielkie ?pragnienie dusz?. Formowane w Zgromadzeniu FMM, poświęconemu, zgodnie z jego charyzmatem, powszechnej misji Kościoła, siostry odważnie włączały się w nowe konteksty religijno-kulturowe, głosząc słowem i przykładem życia, jedynego Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Maria od Męki Pańskiej w chwili swej śmierci w 1904 r., pozostawiła ponad 2 tysiące sióstr w 86 wspólnotach, pracujących na czterech kontynentach.

Beatyfikacja

Została beatyfikowana 20 października 2002 r. w Światowy Dzień Misyjny w Rzymie przez Jana Pawła II. W dniu jej beatyfikacji papież Polak podkreślił u niej ogromną miłość do Kościoła i zachęcił wszystkie siostry, aby wprowadzały innych, zwłaszcza niewierzących, w tajemnicę miłości, której na imię Jezus Chrystus. Jej beatyfikacja potwierdza przekazany przez nią charyzmat i jego znaczenie dla Kościoła.

Czytaj więcej ?

"Chrystus kontemplowany posyła nas do braci...
Chcemy iść do wszystkich, jak Chrystus, z sercem pokornym, gotowe zarówno uczyć się od nich, przyjmować, jak i dawać, w tej samej postawie szacunku i akceptacji wszystkich, w postawie otwarcia i służby."

Konstytucje FMM n° 39

Nasz kontemplacyjno-czynny charyzmat, którym jest udział w misji powszechnej Kościoła, realizujemy przez modlitwę i różnorodne zaangażowania apostolskie, odpowiadając według naszych priorytetów i możliwości na wyzwania współczesnego świata.

W Polsce podejmujemy działalność ewangelizacyjną poprzez katechezę i współpracę w duszpasterstwie parafialnym, organizowanie rekolekcji dla młodzieży, a także pracę na polu edukacyjno-wychowawczym, którą jest prowadzenie przedszkola oraz świetlic dla dzieci i młodzieży. Siostry pracują także z uchodźcami i migrantami, są zaangażowane w animację misyjną oraz na rzecz ofiar handlu ludźmi, by przeciwdziałać współczesnym formom niewolnictwa. Zgromadzenie podejmuje również pracę opiekuńczo-wychowawczą wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadząc Domy Pomocy Społecznej. Innym zaangażowaniem sióstr jest udział w duszpasterstwie więziennym przez przygotowywanie liturgii, organizowanie spotkań formacyjnych i przygotowanie więźniów do sakramentów.

Bardzo ważnym wymiarem misji Zgromadzenia, oprócz czynnego apostolstwa jest życie wspólnotowe. Każda siostra jest darem Bożym, dlatego Konstytucje FMM mówią, że we wspólnocie dzielimy życie z siostrami, które Bóg nam daje?, troszcząc się o ewangeliczny charakter naszego życia wspólnotowego. Przyjmujemy z prostotą tych, którzy do nas przychodzą, by dzielić się wiarą, by ich wspierać, słuchać i im towarzyszyć.

Szczególnym wymiarem naszej misji w Kościele jest modlitwa i ofiara naszych cierpień. Pozostajemy w pełni misjonarkami, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej, przez ofiarowanie Bogu - w zjednoczeniu z Chrystusem naszych cierpień, modlitw i trudów życia, za Kościół i zbawienie świata.

Misja nie należy do nas, lecz jest nam powierzona. Wymaga rozeznania, dialogu i dyspozycyjności, aby z wiarą i w mocy Ducha pójść tam, gdzie Bóg nas posyła.

"Wspólnota tworzy się w wierze : Bóg pobudza naszą wolność do czynnego uczestnictwa; z wiarą przyjmujemy siostry, które On nam daje, akceptując naszą różnorodność i komplementarność w postawie wzajemnego wsłuchiwania się, zaufania, szacunku do tajemnicy i rytmu rozwoju każdej. Podtrzymujemy się wzajemnie w naszej drodze ku Panu."

Konstytucje FMM n 20

Życie siostrzane we wspólnocie stanowi ważny wymiar naszego franciszkańskiego powołania. Każda z nas mimo odmiennej historii życia, odkryła Boże wezwanie do życia tym samym charyzmatem, który przekazała nam od Boga bł. Maria od Męki Pańskiej. Dlatego w duchu wiary i ufności w Boże prowadzenie, przyjmujemy siebie nawzajem w miłości, troszcząc się o dobro i duchowy wzrost każdej siostry we wspólnocie. W duchu prostoty i służby dzielimy obowiązki życia codziennego, wspierając się na drodze powołania.

Nasze międzynarodowe i wielokulturowe wspólnoty, obecne w wielu miejscach świata, są w służbie misji. Każda z sióstr, podejmująca pracę tak na zewnątrz, jak i wewnątrz wspólnoty, czuje się posłana i wspierana przez swoją wspólnotę. Wzajemne dzielenie się powierzoną misją, buduje między nami siostrzane więzy i umacnia naszą jedność w służbie ewangelizacji.

W duchu odpowiedzialności za nasze życie wspólnotowe, podejmujemy działania wzmacniające ducha i misję wspólnoty, takie jak: tworzenie projektu wspólnotowego, rozeznawanie naszych zaangażowań, dni skupienia, czy też troskę o formy rekreacji i wypoczynku. Ten wspólnie spędzony czas na modlitwie, refleksji i świętowaniu, buduje wspólnotę w wierze, wokół Chrystusa i Jego Słowa.

Chrystus kontemplowany...
"Kontemplowany Chrystus wysyła nas do braci, w których odkrywamy Jego ukrytą obecność.  A bracia ponownie kierują nas do kontemplacji Chrystusa"
.

Konstytucje FMM n° 3

W kontemplacji Chrystusa, obecnego w sakramencie Słowa i Chleba, odkrywamy źródło naszej misji, którą jest rozlewająca się na cały świat miłość Boga. Kontemplacja użyźnia całe nasze życie. Prowadzi nas do odkrywania pokory i kenozy (uniżenie się) Jezusa Chrystusa, który dla zbawienia człowieka wydał się Ojcu w tajemnicy Wcielenia, Śmierci i Zmartwychwstania.

Codzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu łączy nas z Ofiarą Chrystusa i przepaja nasze życie duchem uwielbienia i wstawiennictwa. Wraz z Chrystusem ofiarujemy się Ojcu za Kościół i zbawienie świata.

Liturgia Godzin, Jutrznia i Nieszpory sprawowane w imieniu całej wspólnoty ludzkiej, łączy nas z modlitwą Kościoła. Jest czasem modlitwy wspólnotowej, gdzie powierzamy Bogu intencje Kościoła i świata oraz tych, którzy polecają się naszemu wstawiennictwu.

Każdego dnia poświęcamy czas na medytację Słowa Bożego. W jego świetle chcemy rozpoznawać wolę Bożą i z wiarą przyjmować wydarzenia dnia codziennego. Medytowane Słowo pogłębia naszą relację z Chrystusem i otwiera nas na działanie Ducha Świętego. Dzieląc się nim we wspólnocie, odkrywamy wielkie dzieła, które Bóg czyni w naszym życiu.

Maryja jest naszą "Drogą w drodze". Poranne zawierzenie się Maryi oraz codzienny różaniec wspólnotowy lub indywidualny, umacnia nasze oddanie się Bogu.

W naszym życiu modlitwy przewidziane są także dni skupienia oraz doroczne rekolekcje, by odnawiać się wewnętrznie i podejmować drogę nawrócenia.

Treść artykułu... Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid consectetur minima culpa, quas tempora atque, libero expedita labore nemo autem sed commodi earum ducimus deleniti, facere, dignissimos? Necessitatibus, debitis hic. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.