Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc1Wpatrując się w Chrystusa pokornego i ubogiego, pragniemy jak św. Franciszek, kochać Boga, służyć Mu i czynić Jego świętą wolę. Poznajemy radość i prostotę ewangelicznego życia we wspólnocie; dążymy do kształtowania, w duchu mniejszości franciszkańskiej, naszych relacji z ludźmi i z całym stworzeniem, jako narzędzia pokoju i pojednania.