Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat modląc się z papieżem Franciszkiem, abyśmy głęboko przeżywali sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.

"Jezus każdego przywołuje do siebie, aby go ubogacić darem MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ. Do każdego z nas mówi: «Większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędze twoje i świata całego» (Dz. 1485).

Jezu, Książę Pokoju, Pociecho wszystkich utrapionych, ufających Tobie, zmiłuj się nad nami! Daj nam i wszystkim misjonarzom łaskę i swoje błogosławieństwo, abyśmy mogli żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie" (ks. Julian Gądek, michalita, Nabożeństwa misyjne 2021 ).

 2021 marzec 1aa