Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Masz wpływ na świat  modląc się z papieżem Franciszkiem, za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

"Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest przemocą wobec całej ludzkości i nie powinna mieć miejsca w Europie, ani w żadnym innym miejscu świata. Jednak wszyscy wiemy, że daleko nam jeszcze do przezwyciężenia tego problemu pomimo czynienia wielu wysiłków. Módlmy się zatem, by w żadnym społeczeństwie nie dochodziło więcej do przemocy wobec kobiet i dziewcząt, by każda z nich mogła czuć się szanowana i kochana (...) Panie, dziękujemy, że obdarzyłeś nas życiem. Rozwijaj w nas szacunek dla godności ludzkiej, determinację w walce z grzechem i umacniaj dążenie do życia w wolności dzieci Bożych (s. Renata Grzegorczyk, pasterzanka, Republika Środkowoafrykańska, Nabożeństwa misyjne 2021)

2021 luty 1 21a